Polityka prywatności

Serwisu internetowego www.ABC-BHP.com

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest firma: Usługi Doradczo- Szkoleniowe ABC BHP Ewa Klessa, oś. Lecha 56/9, 61-295 Poznań, NIP: 782 210 77 62
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – kontakt mail: biuro@abcbhp.com.pl
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania stosownych dokumentów (np. po realizacji szkolenia: bhp, ppoż, pierwszej pomocy przedmedycznej) na podstawie zawartej umowy z Firmą Usługi Doradczo-Szkoleniowe ABC BHP Ewa Klessa, oś. Lecha 56/9, 61-295 Poznań.
4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów nałożonych na pracodawcę i/lub nie dłużej niż 6 lat.
6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 225310300, fax.
225310301, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wydania stosownych dokumentów przez Firmę Usługi Doradczo-Szkoleniowe ABC BHP Ewa Klessa.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma ABC-BHP Ewa Klessa z siedzibą w Poznaniu (61-295), os.Lecha 56/9, NIP 782-210-77-62, REGON 634609562, tel.: 695-478-414, e-mail: biuro@abc-bhp.com ,

Inspektor Ochorny Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Ewa Klessa. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem mailowym: biuro@abcbhp.com.pl lub listownie oraz w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe Ośrodek Szkolenia BHP przetwarza w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
  2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
  3. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  5. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez naszą firmę (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  7. w celach marketingowych (w trakcie łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz uzasadniony interes, po zakończeniu łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane osobowe zawarte w umowie lub zamówieniu (np. dane do kontaktu, miejsce i data szkolenia), dane osób przeszkolonych (imię, nazwisko, datą urodzenia, typ stanowiska), dane niezbędne do wystawienia faktur, dane zawarte w mailach i załącznikach.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy:

  1. Innym administratorom danych przetwarzającym Twoje dane we własnym imieniu, m.in. firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw podatkowych i prawnych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy 6 pełnych lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dane zostały zebrane .

Jakie masz prawa?

Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy musisz podawać dane?

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku, kiedy chcesz skorzystać z naszych usług.

Podanie niektórych danych jest wymogiem ustawowym. Czasem możemy poprosić Cię po podanie danych, których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy, jednak może znacznie obniżyć jakość świadczonych usług.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.